College Lisse zet in op verduurzaming en wilt behoud van de bollenvelden

3

Het college van Lisse heeft dinsdag 21 april ingestemd met de concept Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland. De strategie beschrijft hoe wij in de regio gezamenlijk invulling kunnen geven aan de energiedoelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord.

In het concept staan de mogelijkheden beschreven voor het grootschalig opwekken van duurzame energie door windmolens en zonnepanelen. Ook staan er ambities in op het terrein van energiebesparing, warmtetransitie en duurzame mobiliteit.

Wethouder Jeanet van der Laan: “Lisse moet en wil verduurzamen, maar het moet niet ten koste gaan van ons bollenlandschap. Dit zit in ons dna en is beeldbepalend voor Lisse en de streek. Dit concept is een goed vertrekpunt op weg naar de definitieve versie van de RES. Als Duin & Bollenstreek blijven we scherp op dit dossier handelen, omdat we in deze samenwerking de belangen van onze streek goed moeten vertegenwoordigen ten opzichte van de grotere regio. Ook is het belangrijk dat we de gemeenteraad en inwoners goed informeren hierover en betrekken bij onze toekomstige keuzes, we moeten echt tweebenig te werk gaan. Als gemeente kunnen we deze opgave niet alleen doen. We werken graag samen in initiatieven die komen vanuit onze gemeenschap”.

De volgende stap is het document aan de gemeenteraad voor te leggen. De raad kan de wensen en bedenkingen aanvullen die door het college zijn ingebracht. Op 20 mei neemt de raad een besluit over de definitieve lijst van wensen en bedenkingen voor de conceptversie van de RES.

Dit najaar gaat de gemeente Lisse aan inwoners en ondernemers vragen om mee te denken. Dat is belangrijk, omdat er dan ook een vertaling wordt gemaakt naar de lokale aanpak: op welke plaatsen wordt bijvoorbeeld straks energie opgewekt? Hoe gaan we dat doen? En in welke volgorde gaan wijken van het gas af? Bij deze én andere keuzes willen we inwoners en ondernemer betrekken.

Ambitie realiseren door opzetten van een RES
De overheidspartners binnen Holland Rijnland stelden het concept met elkaar op. Het concept zal ook worden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving, net als de concept- strategieën van de dertig andere regio’s in Nederland. Het Planbureau voor de Leefomgeving toetst of de regio met de voorgestelde Energiestrategie voldoende bijdraagt aan de landelijke klimaatdoelstellingen.

De ambitie van de regio Holland Rijnland is in 2050 energieneutraal te zijn. Om de ambitie te vertalen in concrete acties, zijn er voor 2030 tussentijdse doelen gesteld met betrekking tot energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het behalen van deze doelen wordt mede gerealiseerd door het opzetten van een zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES).